തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള, പാർടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളും ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് സി.പി.ഐ. (എം) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു .

നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയണം. ഒപ്പം, കോട്ടങ്ങൾ തിരുത്താനും. കൃഷിയും വ്യവസായവും മെച്ചപ്പെടുത്തി സ്ഥായിയായ വികസനത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയണം. ഒപ്പം, കോട്ടങ്ങൾ തിരുത്താനും. കൃഷിയും വ്യവസായവും മെച്ചപ്പെടുത്തി സ്ഥായിയായ വികസനത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയണം. ഒപ്പം, കോട്ടങ്ങൾ തിരുത്താനും. കൃഷിയും വ്യവസായവും മെച്ചപ്പെടുത്തി സ്ഥായിയായ വികസനത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്.

 

Account Information

A/c No. 35643044878

IFSC Code: SBIN0004360

SBI SP PB Branch,

Thiruvananthapuram.