പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ
ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു