ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി