ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]