ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]