ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]