ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ