ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്
മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം
വൈപ്പിൻ

വൈപ്പിൻ

കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
അങ്കമാലി

അങ്കമാലി

ജോസ് തെറ്റയിൽ