അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]