അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ