അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]