അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?