അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]