അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്