അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?