അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]