ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
കരുനാഗപ്പള്ളി

കരുനാഗപ്പള്ളി

ആർ രാമചന്ദ്രൻ