ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
ചടയമംഗലം

ചടയമംഗലം

ചിഞ്ചുറാണി
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]