ചാത്തന്നൂർ

ചാത്തന്നൂർ

ജി എസ് ജയലാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ
കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]