ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ
അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം