ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]