ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?