ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി