ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പട്ടാമ്പി

പട്ടാമ്പി

മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ
മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്
പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌