ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഇരിങ്ങാലക്കുട

ഡോ.ആർ. ബിന്ദു
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
വടക്കാഞ്ചേരി

വടക്കാഞ്ചേരി

സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി