ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ചേർത്തല

ചേർത്തല

പി പ്രസാദ്
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]