കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]