കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?