കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]