കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അമ്പലപ്പുഴ

അമ്പലപ്പുഴ

എച്ച്. സലാം
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
ചെങ്ങന്നൂർ

ചെങ്ങന്നൂർ

സജി ചെറിയാൻ