കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?