കൊച്ചി

കൊച്ചി

കെ.ജെ. മാക്സി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ
കുന്നത്ത്നാട്

കുന്നത്ത്നാട്

പി വി ശ്രീനിജിൻ
കളമശ്ശേരി

കളമശ്ശേരി

പി രാജീവ്‌