കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കുണ്ടറ

കുണ്ടറ

ജെ. മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ
കുന്നത്തൂര്‍

കുന്നത്തൂര്‍

കോവൂര്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍
ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ