കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാലക്കാട്

പാലക്കാട്

സി പി പ്രമോദ്
മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌