കൊട്ടാരക്കര

കൊട്ടാരക്കര

കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഇരവിപുരം

ഇരവിപുരം

എം. നൗഷാദ്
ചവറ

ചവറ

ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ
കൊല്ലം

കൊല്ലം

എം. മുകേഷ്
പുനലൂർ

പുനലൂർ

പിഎസ് സുപാൽ