കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ