കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]