മലമ്പുഴ

മലമ്പുഴ

എ പ്രഭാകരൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌
മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്
ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി