മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തൃശൂർ

തൃശൂർ

പി ബാലചന്ദ്രൻ
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ
പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]