മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പുതുക്കാട്

പുതുക്കാട്

കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
കൈപ്പമംഗലം

കൈപ്പമംഗലം

ടൈസൺ മാസ്റ്റർ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]