മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
നാട്ടിക

നാട്ടിക

സി സി മുകുന്ദൻ
കൊടുങ്ങല്ലൂർ

കൊടുങ്ങല്ലൂർ

വി ആർ സുനിൽകുമാർ