മണ്ണാർക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്

കെ പി സുരേഷ് രാജ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
കോങ്ങാട്

കോങ്ങാട്

കെ ശാന്തകുമാരി
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
നെന്മാറ

നെന്മാറ

കെ. ബാബു
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?