മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ആലപ്പുഴ

ആലപ്പുഴ

പി.പി. ചിത്തരഞ്ജൻ
ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ