മാവേലിക്കര

മാവേലിക്കര

എം.എസ്. അരുൺ കുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ഹരിപ്പാട്

ഹരിപ്പാട്

ആർ സജിലാൽ
അരൂർ

അരൂർ

ദലീമ ജോജോ
കുട്ടനാട്

കുട്ടനാട്

തോമസ് കെ തോമസ്
കായംകുളം

കായംകുളം

യു. പ്രതിഭ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]