നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?