നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്