നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു