നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്