ഒല്ലൂർ

ഒല്ലൂർ

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചാലക്കുടി

ചാലക്കുടി

ഡെന്നിസ് കെ ആന്റണി
ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ

എൻ കെ അക്‌ബർ
മണലൂർ

മണലൂർ

മുരളി പെരുനെല്ലി
ചേലക്കര

ചേലക്കര

കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?