ഒറ്റപ്പാലം

ഒറ്റപ്പാലം

കെ പ്രേംകുമാർ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലത്തൂർ

ആലത്തൂർ

കെ.ഡി. പ്രസേനൻ
ഷൊർണ്ണൂർ

ഷൊർണ്ണൂർ

പി മമ്മിക്കുട്ടി
ചിറ്റൂർ

ചിറ്റൂർ

കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി
തരൂർ

തരൂർ

പി പി സുമോദ്‌