പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി