പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?