പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]