പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആലുവ

ആലുവ

ഷെൽന നിഷാദ്
എറണാകുളം

എറണാകുളം

ഷാജി ജോർജ്‌
കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ
തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?