പറവൂർ

പറവൂർ

എം ടി നിക്സൺ

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അങ്കമാലി

അങ്കമാലി

ജോസ് തെറ്റയിൽ
കോതമംഗലം

കോതമംഗലം

ആൻറണി ജോൺ
തൃപ്പൂണിത്തുറ

തൃപ്പൂണിത്തുറ

എം. സ്വരാജ്
മൂവാറ്റുപുഴ

മൂവാറ്റുപുഴ

എൽദോ എബ്രഹാം