തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]