തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ