തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
കാട്ടാക്കട

കാട്ടാക്കട

ഐ.ബി. സതീഷ്
നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?