വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
കോവളം

കോവളം

നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ
തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ