വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

നെടുമങ്ങാട്

നെടുമങ്ങാട്

ജി ആർ അനിൽ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?

[poll id="2993"]