വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
കഴക്കൂട്ടം

കഴക്കൂട്ടം

കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
നേമം

നേമം

വി. ശിവൻകുട്ടി