വർക്കല

വർക്കല

വി. ജോയ്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം

തിരുവനന്തപുരം

ആന്റണി രാജു
അരുവിക്കര

അരുവിക്കര

ജി. സ്റ്റീഫൻ
നെയ്യാറ്റിൻകര

നെയ്യാറ്റിൻകര

കെ. ആൻസലൻ
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി
ഈ ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ LDF നു വോട്ട് ചെയ്യുമോ ?