വട്ടിയൂർക്കാവ്

വട്ടിയൂർക്കാവ്

വി.കെ. പ്രശാന്ത്

സ്ഥാനാർഥി

ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

പാറശ്ശാല

പാറശ്ശാല

സി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ
ചിറയിൻകീഴ്

ചിറയിൻകീഴ്

വി ശശി
ആറ്റിങ്ങൽ

ആറ്റിങ്ങൽ

ഒ.എസ്. അംബിക
വാമനപുരം

വാമനപുരം

ഡി.കെ. മുരളി