ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ബഹുതല സ്പർശിയായ ഒരു ഭരണസംവിധാനമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു :പിണറായി സർക്കാറിനെ കുറിച്ച് സുനിൽ പി ഇളയിടം

ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ബഹുതല സ്പർശിയായ ഒരു ഭരണസംവിധാനമായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു :പിണറായി സർക്കാറിനെ കുറിച്ച് സുനിൽ പി ഇളയിടം

എഴുത്തുകാരനും പ്രാസംഗികനുമായ സുനില്‍ പി ഇളയിടം പിണറായി സർക്കാരിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ:

പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായ കടന്നാക്രമണങ്ങളായിട്ടുമൊക്കെ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ആണ് ഈ മന്ത്രിസഭ കടന്നു പോന്നിട്ടുള്ളത്.
എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെയും അടിസ്ഥാനപരമായ പല കാര്യങ്ങൾ -സാമൂഹികനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ വളർച്ച അവരുടെ ജീവിത സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്താനുള്ള കാര്യം,ആരോഗ്യത്തിന്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ കൃഷിയുടെ ഒക്കെ മേഖലയിലുള്ള വളർച്ച, വികാസം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള കാര്യം .
അങ്ങനെ ബഹുതല സ്പർശിയായ ഒരു ഭരണസംവിധാനം ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *